Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/9-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/9-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/9-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/9-3-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αποστολή βοήθειας στους σεισμοπαθείς της Θεσσαλίας

331/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση του Πρακτικού No 6/2021 Αποσφράγισης  δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη που αναδείχθηκε  στα πλαίσια του διαγωνισμού 2/15962/4-2-2021 ανάδειξης αναδόχου «Συντήρησης 5ετίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας (Προμήθεια υλικών και συντήρηση των Lift Βίγλας – Πισοδερίου)»

332/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης λόγω εκτάκτων αναγκών  (CPV 79713000-5)

333/21  
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης εξόδων που προκύπτουν από τον έλεγχο των Ορκωτών Λογιστών προς την Ε.Π.Τ.Α.Κ.

334/21  
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Κατάρτιση  Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2021 Π.Ε. Καστοριάς

335/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία (Α/Α 117754) του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διλόφου» Προϋπολογισμού: 450.000,00 € (με  Φ.Π.Α.)

336/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός ορίων του Δήμου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.670.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

337/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και  χορήγηση παράτασης   για την υλοποίηση των εργασιών  για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 15, ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΩΣ ΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ»

338/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021 – 2022», προϋπολογισμού: 371.988,33€ (με το Φ.Π.Α)

339/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης  της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

340/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΕΝΟΤΑΦΕΙΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ»

341/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των  ορίων, άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Φωτισμού Κόμβων στο Οδικό Δίκτυο  Π.Ε. Φλώρινας 2020», Προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € 

342/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Φωτισμού Κόμβων στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας 2020», Προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € 

343/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ απολογισμού έτους 2020

344/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Δ τρίμηνο 2020

345/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιδομάτων ΙΙ για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων  που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2020-2021 για την Π.Ε Κοζάνης

346/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021

347/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Ανταρτικού»

348/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

349/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

350/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

351/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

352/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. -15 ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

353/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 15,00€ για έξοδα προμήθειας σχετικά με την παράταση εγγυητικής επιστολής ΧΥΤΑΜ

354/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών και του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας για την προμήθεια μηχανήματος μοριακών αναλύσεων (PCR) για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού 

355/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας ανάθεσης σε Οικονομικό  Φορέα λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

356/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης μεταλλικών ιστών οδοφωτισμού»

357/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Εισήγηση έγκρισης Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών κιβωτοειδούς οχετού στην επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου – Ελάτης» Προϋπολογισμού: 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

358/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

359/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

360/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την Προμήθεια και εγκατάσταση άκρως απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης και Επισκευή – Αναβάθμιση BMS Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προϋπολογισμού 21.862,44 ευρώ

361/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Εισήγηση κήρυξης ως άγονη της διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου (Α/Α: 91911-2): «Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας και βελτίωση φρεατίων και οδοποιίας πρόσβασης φράγματος Μεσοβούνου»

362/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 9/3/21

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ