Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΜ

Αποχιονισμός ΠΔΜ

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΜ

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΜ

Αρ. Διακ 05/2021

α/α ΕΣΗΔΗΣ 106217,106218,106219,106220,106221,106222 & 106223

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α 106217 , 106218,106219,106220,106221,106222 & 106223).

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή στη διεύθυνση www.pdm.gov.gr

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr και http://www.pdm.gov.gr/categorv/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Κωδ. ΣΑΕΠ541, Κωδ. ΣΑ 2014ΕΠ54100002. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 00.071.9471.04.54168 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΕΠ54100002).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι

Η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού για την περίοδο 2021 – 2022 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης της Δ.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού εγκλωβισμένων οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):. 90620000

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 «ΚΟΖΑΝΗ», εκτιμώμενης αξίας 384.700,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ», εκτιμώμενης αξίας 139.700,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 3 «ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 392.300,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ4 «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 95.500,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 5 «ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΤΣΟΤΥΛΙ», εκτιμώμενης αξίας 185.540,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 6 «ΣΕΡΒΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 114.300,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 7 «ΓΡΕΒΕΝΑ», εκτιμώμενης αξίας 142.880,00 πλέον ΦΠΑ 24%

Συνημμένα:

Η προκήρυξη

apoxionismos-2021-22-pdm-prokyrixi

και

Η διακήρυξη

apoxionismos-2021-22-pdm-diakiryxi