Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Π.Σ.Δ.Ε.), της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διετίας 2024-2025

Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Π.Σ.Δ.Ε.), της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διετίας 2024-2025

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Π.Σ.Δ.Ε.), της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διετίας 2024-2025

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012.
 2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ Α’, 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/22-2-2005 τ. Α’).
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003, όπως ισχύουν.
 6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Περιφερειών», και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3, του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/05-04-2013), καθώς και την Εγκύκλιο 6 του 2013.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», που συμπληρώνει το άρθρο 159 παρ. 1. του Ν. 3852/2010.
 8. Τις διατάξεις του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ. Αρ. 81 τ. Α /5-4-2013) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
 9. Την υπ’ αριθ. οικ. 73232/13-05-2022 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί τοποθέτησης του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).
 10. Την υπ’ αριθμ. 8637/17-01-2023 Διαπιστωτική Πράξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Αυτοδίκαιη αναπλήρωση στα καθήκοντα του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 6ΝΘΞ7ΛΨ-ΤΦΤ).
 11. Το με αρ. πρωτ. 187400/17-11-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Έδρας), προς τους αρμόδιους φορείς για υπόδειξη εκπροσώπων.
 12. Το με αρ. πρωτ. 11665/23-01-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Έδρας), προς τον Δήμο Κοζάνης και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για υπόδειξη εκπροσώπων.

 

Και αφού ελήφθησαν υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 188519/20-11-2023 έγγραφο του Συνδέσμου Κατόχων Εργοληπτικής Βεβαίωσης Π.Ε. Δυτ. Μακεδονίας (Σ.Κ.Ε.Β.Δ.Μ.).

β) Το με αριθ. πρωτ. 190172/22-11-2023 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.).

γ) Το με αριθ. πρωτ. 199586/07-12-2023 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.).

δ) Το με αριθ. πρωτ. 200597/08-12-2023 έγγραφο του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.).

ε) Το με αριθ. πρωτ. 6792/15-01-2024 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Περιφερειακά Μητρώα (πρώην Νομαρχιακά) (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ.).

στ) Το με αριθ. πρωτ. 11578/22-01-2024 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

ζ) Το με αριθ. πρωτ. 12826/25-01-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Κοζάνης.

η) Το με αριθ. πρωτ. 14007/26-01-2024 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

την συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Π.Σ.Δ.Ε.), της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διετίας 2024-2025 ως ακολούθως:

 1. Γιαννόπουλος Ηλίας, Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με Α’ βαθμό, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

με αναπληρωτή του τον Βούρα Αθανάσιο, Π.Ε. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με Α’ βαθμό,  Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.

 1. Κουζιάκης Γεώργιος, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό, Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.

με αναπληρωτή του την Καλογεράτου Παρασκευή, Π.Ε. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με Α΄ βαθμό, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού & Ποιοτικού Ελέγχου, της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.

 1. Παπαθανασίου Αικατερίνη, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Κοζάνης,

με αναπληρωτή της τον Καρπουζά Χρήστο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, με Α΄ βαθμό, Προϊστάμενο Τμήματος Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Κοζάνης.

 1. Χαρίσης Ευάγγελος, Δικηγόρος, με έμμισθη εντολή στην Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η συμμετοχή του οποίου είναι υποχρεωτική όταν ανακύπτει συγκεκριμένο ‘‘νομικό ζήτημα’’,

με αναπληρωτή του τον Μοσχάκη Βασίλειο, Δικηγόρο, με έμμισθη εντολή στην Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 1. Νικολαΐδης Στυλιανός, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),

με αναπληρωτή του τον Δισλή Βασίλειο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό.

 1. Ιωαννίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, του Δήμου Κοζάνης, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),

με αναπληρωτή του τον Τσεχελίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο, του Δήμου Εορδαίας.

 1. Διανέλης Αλκιβιάδης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός – Ε.Δ.Ε, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.),

με αναπληρωτή του τον Καραματσούκα Αργύριο, Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.),

 1. Αλβανός Δημήτριος, Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με Α’ βαθμό, στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα μελετών και συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου,

με αναπληρωτή του τον Μπούρτζο Τριαντάφυλλο, Π.Ε. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με Α’ βαθμό, Αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 1. Τσαβδαρίδης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Περιφερειακά Μητρώα (πρώην Νομαρχιακά) (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ.),

με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Ιωάννου, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κατόχων Εργοληπτικής Βεβαίωσης Π.Ε. Δυτ. Μακεδονίας (Σ.Κ.Ε.Β.Δ.Μ.)

το οποίο μέλος θα καλείται στις Συνεδριάσεις του Π.Σ.Δ.Ε. και θα έχει δικαίωμα ψήφου μόνο στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν σε ανάδοχο εργολήπτη, μέλος του Συνδέσμου.

Ως Πρόεδρος από τα μέλη του Συμβουλίου ορίζεται ο Γιαννόπουλος Ηλίας, Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με Α’ βαθμό, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή αυτού, τον Βούρα Αθανάσιο, Π.Ε. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με Α’ βαθμό, Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.

Ως γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Τασιούλα Κωνσταντία, Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α’ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Ωρίμανσης Έργων και Μελετών της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ., με αναπληρώτριά της, την Τούμπα Μαρία, Δ.Ε. Εργοδηγών, με Α΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ..

Εισηγητής του Συμβουλίου είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος, για έκαστο θέμα που συζητείται κάθε φορά και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από το νόμιμο αναπληρωτή του, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/31-01-2013.

Οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ. Α΄).

Η θητεία των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι διετής,  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 7/2013 και λήγει την 31-12-2025.

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (https://www.pdm.gov.gr) και στο πρόγραμμα Δι@ύγεια (https://diavgeia.gov.gr).

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Αμανατίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Π.Σ.Δ.Ε.), της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διετίας 2024-2025, με ΑΔΑ: 6ΖΟΕ7ΛΨ-Η4Σ

6Λ8Α7ΛΨ-ΜΛΩ Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου – 6Λ8Α7ΛΨ-ΜΛΩ Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου