Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια στη Δυτική Μακεδονία με τον εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας

Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας»

Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει)

για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας» 

CPV: 79410000-1: Υπηρεσίες Παροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών και Συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την με αριθμ. πρωτ. 6405/19-01-2022 απόφαση στου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563Β/11-02-2022) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 6. Την με αριθμ. 1095/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΨ67ΛΨ-ΘΤΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 116734 20/74/2022 (ΑΔΑ: 9ΖΓΩ7ΛΨ-9ΚΑ) ΑΔΑΜ:22REQ) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση συνολικού ύψους 6.200,00 € σε βάρος του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις (έδρα) ΚΑΕ 9789.95 Ε.Φ.073 και καταχωρήθηκε με α/α 1566 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σας προσκαλεί

να υποβάλετε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοκρατίας 27, 50100 ΚΟΖΑΝΗ έως στις 25/07/2022 ημέρα Δεύτερα και ώρα 10:00π.μ., έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:

Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στις 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00π.μ. παρουσία των συμμετεχόντων εφόσον το επιθυμούν.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η συμβουλευτική υποστήριξη της Περιφέρειας στην προετοιμασία πρότασης που θα υποβληθεί στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2 –16631_ Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».

Οι εργασίες που αναλαμβάνει ο ανάδοχος αφορούν:

 1. Αναλυτική διερεύνηση, αξιολόγηση και καθοδήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με:
  • τους όρους της Πρόσκλησης του Προγράμματος
  • τα κριτήρια επιλεξιμότητας
  • τις επιλέξιμες δαπάνες και το σχεδιασμό έργων
 1. Προετοιμασία και σύνταξη του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
 2. Τεκμηρίωση της αρμοδιότητας του δικαιούχου περί της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας/έκθεσης τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υλοποίησης της και διασφάλιση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της πράξης
 4. Προσυμπλήρωση των απαιτούμενων από την Πρόσκληση των δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης.
 5. Έλεγχο και συμπλήρωση των κριτηρίων τυπικής επιλεξιμότητας και πληρότητας (on/off κριτήρια).
 6. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υποβολή της αίτησης.
 7. Υποστήριξη των αρμόδιων στελεχών της Περιφέρειας για τη σύνταξη δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων με σκοπό την κατάθεση πλήρους και ολοκληρωμένου φακέλου υποβολής της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

2.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το παραδοτέο της σύμβασης είναι:

ΠΕ1: Φάκελος υποβολής πρότασης για την Πρόσκληση του Προγράμματος «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», (Α.Π. 14372/1.07.2020), που θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται ως απαιτούμενα για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 43972/1-7-2022.

 

Συνημμένα:

 • Η Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας», σε pdf
 • Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή doc)
 • Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (σε μορφή doc)

 

parochi-ypiresion-gia-veltiosi-odikis-asfaleias-pdm-2022