Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

11η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-3-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

11η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-3-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

  1. Γεωργίτση Γεώργιο
  2. Γκερεχτέ Λάζαρο
  3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
  4. Κιοσέ Ιωάννη
  5. Βόσδου Σωτήριο
  6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη 21/03/2024 και ώρα 13:00 (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψεως αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
  2. Έγκριση του πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2025-2028
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 8η/2024
  4. Έγκριση δαπάνης που αφορά βεβαίωση χρεών της ΔΟΥ Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας