Διευκρινήσεις

Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας Τμήμα 1 Κοζάνη

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας Τμήμα 1 Κοζάνη

Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας Τμήμα 1 Κοζάνη

Διευκρινίζονται τα εξής:

1. Σελ. 10 Διακήρυξης, το ΑΔΑΜ της Προκήρυξης (Ευρωπαϊκή Εφημερίδα) είναι 22PROC010222047.

2. Σελ. 33 της Διακήρυξης, η λήξη του χρόνου της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι 23η/5/2023

Η Προϊστάμενη

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Καλπάκη Βαϊα

 

Να θυμίσουμε τη διακήρυξη του Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΜ – Τμήμα 1 Κοζάνη:

Αρ. Διακ  07/2022

α/α ΕΣΗΔΗΣ  162097 – ΚΟΖΑΝΗ

 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (A/A 160536)

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση www.pdm.gov.gr

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση Είδος διαδικασίας

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑΕΠ541, Κωδ. ΣΑ 2014ΕΠ54100002.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 00.071.9471.04.54168 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 33745/02-03-2022
(ΑΔΑΜ22REQ010196279, ΑΔΑ ΨΒΒΒ7ΛΨ-ΝΧΗ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1493 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΕΠ54100002).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι

Η  παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού για την χειμερινή περίοδο 2022 – 2023 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης της Δ.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα 1 Κοζάνη. Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού εγκλωβισμένων οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90620000

Η παρούσα σύμβαση αφορά στο κάτωθι τμήμα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΟΖΑΝΗ», εκτιμώμενης αξίας 361.010,00 πλέον ΦΠΑ  24%

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 361.010,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 447.652,40€). Το δικαίωμα προαίρεσης είναι 71.310,00€ .

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει

 

 

Συνημμένα:

Η διακήρυξη του Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΜ – Τμήμα 1 Κοζάνη (σε pdf)

apoxionismos-2022-23-pdm-diakiryxi-tmima1-kozani