Διευκρινήσεις διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην ΠΔΜ»

Διευκρινήσεις διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην ΠΔΜ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινήσεις διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην ΠΔΜ» και συγκεκριμένα επί του ποσοστού υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής

Κατά την υποβολή του τεύχους διακήρυξης με αριθ. 04/2024 του έργου «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπήρξε λάθος υπολογισμός της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 2 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), στο εδάφιο 2.2.2., Εγγύηση συμμετοχής, η αξία της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπολογίζεται λανθασμένα με ποσοστό 1% επί της συνολικής αξίας του έργου, ήτοι εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (64.516,13 €), αντί του ορθού 2%, δηλαδή εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (129.032,26 €).

 

Συνημμένα:

Οι Διευκρινήσεις του διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην ΠΔΜ» (pdf), και

Η Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση» (pdf)

diakhriksi_pronoiakes_ipiresies

Διευκρινήσεις διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην ΠΔΜ» και συγκεκριμένα επί του ποσοστού υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής