Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας για τον Οδοφωτισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας για τον Οδοφωτισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας για τον Οδοφωτισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Οδοφωτισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας»

Αρ. Διακ. 25/2023

ΕΣΗΔΗΣ 285286

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.903.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 2461351194 (για θέματα της Διακήρυξης και λοιπά διαδικαστικά θέματα)
2461052704, 2461052682 για τεχνικά θέματα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Χ. ΤΟΥΜΠΑΣ (για θέματα της Διακήρυξης και λοιπά διαδικαστικά)
Σ. ΜΠΑΤΣΙΩΛΑΣ για τεχνικά θέματα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.pdm.gov.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 285286).

β)  Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)  Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το παρόν έργο είναι ενταγμένο ως «Υποέργο 3» στο συνολικό ΕΡΓΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (ΑΔΑ ένταξης στο ΠΔΕ του συνολικού έργου (6090Η-ΘΤ1). Το συνολικό έργο έχει ενάριθμο 2023ΕΠ00520000, ενώ υπόλογος για το υποέργο 3 είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ Απόφασης ορισμού υπολόγου Ψ22Τ7ΛΨ-ΛΗΙ).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.05.071.9479.01.23000.03 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  139945/25-08-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013684523 , ΑΔΑ 69Η37ΛΨ-Α5Μ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 3981 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα…..

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΕΠ00520000)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οδοφωτισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της αντικατάστασης του μεγαλύτερου μέρους των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων ισχύος 250W, με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED, καθώς και την προμήθεια και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης Οδοφωτισμού.

Αναλυτικότερα, η παρούσα διακήρυξη περιλαμβάνει:

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση 3.111 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED, με δυνατότητα κεντρικής Τηλεδιαχείρισης σε επίπεδο πίλλαρ (pillar controller).
  • Την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης και Συστήματος Προληπτικής Συντήρησης.

Διαβάστε αναλυτικά τη Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Οδοφωτισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας»

 

diakiriksi_odofotismos_ethnikou_diktiou

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Οδοφωτισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας»