Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. από το αγρόκτημα Διποταμίας

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. από το αγρόκτημα Διποταμίας για την κατασκευή πρόχειρου σταυλικού καταλύματος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. από το αγρόκτημα Διποταμίας για την κατασκευή πρόχειρου σταυλικού καταλύματος

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

2. Την αριθμ. 6405/19-1-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ563Β΄/11-02-2022).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012

6. Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.

7. Την αρίθμ. 118220/22-7-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

8. Την αριθμ. 89176/14-06-2021 αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Πεύκου Νεστορίου «Η Αγία Παρασκευή» με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης 4.000 τ.μ. που αποτελεί τμήμα από το αριθμ. 1040δ κοινόχρηστο τεμάχιο, για δημιουργία πρόχειρου σταυλικού καταλύματος στο αγρόκτημα Διποταμίας.

9. Τα κτηματολογικά στοιχεία της Οριστικής Διανομής του αγροκτήματος Διποταμίας έτους 1933 στα οποία εμφανίζεται το αριθ. 1040δ κοινόχρηστο τεμάχιο που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

10. Το αριθμ. 14/2022 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για την παραχώρηση έκτασης
4.000 τ.μ. που αποτελεί τμήμα από το αριθμ. 1040δ κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος
Διποταμίας Οριστικής Διανομής έτους 1933 για δημιουργία πρόχειρου σταυλικού καταλύματος η παραχώρηση θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη και η τιμή εκκίνησης τα δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 1 του 1ο ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Καστοριάς στις 8 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης στις 09:41 π.μ. και ώρα λήξης στις 09:50 π.μ.

Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Η προς παραχώρηση κατά χρήση έκταση των 4.000 τ.μ. με σκοπό την δημιουργία σταυλικού καταλύματος, τμήμα από το αριθμ. 1040δ κοινόχρηστο τεμαχίο Οριστικής Διανομής έτους 1933 αγροκτήματος Διποταμίας όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διαγράμματα του ιδιώτη τοπογράφου μηχανικού Ζυγούρα Σωκράτη το οποίο έχει ελεγχθεί από το τμήμα Τοπογραφίας & Αναδασμού της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Καστοριάς.

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ. 14/2022 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα δέκα πέντε ευρώ (15,00 €) ανά στρέμμα ανά έτος, και συνολικά εξήντα ευρώ (60 €) το έτος.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. από το αγρόκτημα Διποταμίας για την κατασκευή πρόχειρου σταυλικού καταλύματος, με ΑΔΑ: Ω5497ΛΨ-ΠΥ5