Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 14.483,27 τμ στο αγρόκτημα "Αχλαδιά" Ν.Κοζάνης για καλλιέργεια σιτηρών – δημητριακών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 14.483,27 τμ στο αγρόκτημα “Αχλαδιά” Ν.Κοζάνης για καλλιέργεια σιτηρών – δημητριακών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 14.483,27 τμ στο αγρόκτημα “Αχλαδιά” Ν.Κοζάνης για καλλιέργεια σιτηρών – δημητριακών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 14.483,27 τμ στο αγρόκτημα “Αχλαδιά” Ν.Κοζάνης για καλλιέργεια σιτηρών – δημητριακών

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010».
 2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 5. Την υπ΄αριθμ.90847/08-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).
 6. Την από 10-03-2023 αίτηση του κου Ταγκαλίδη Παρασκευά του Οδυσσέα
 7. Το αρίθμ. ΔΥ 41307/03-05-2023 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, που συνοδεύεται από την Δήλωση του ιδιώτη μηχανικού Ζαρογιάννη Σπυρίδων, όπου βεβαιώνεται ότι η επίμαχη έκταση δεν είναι δασική.
 8. Το υπ’ αρ. 229224/21-08-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
 9. Το υπ’ αρ. 9569/11-05-2023 έγγραφο του Δήμου Βοΐου, Υπηρεσίας Δόμησης.
 10. Το υπ’ αρ.141621/04-09-2023 έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων ΠΕ Κοζάνης της ΠΔΜ, Τμήμα Αναδασμού & Διαχείρισης Γης.
 11. Το υπ’ αρ.41307/08-05-2023 έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων ΠΕ Κοζάνης της ΠΔΜ, Τμήμα Αναδασμού & Διαχείρισης Γης.
 12. Την αριθμ. 55/2023 απόφαση περί προσδιορισμού ελαχίστου ορίου προσφοράς και ανωτέρου του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου προς εκμίσθωση ανά έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: 9ΠΛΣ7ΛΨ-ΘΞ3)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 8 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 9:45π.μ και ώρα λήξης στις 10:00π.μ.

 1. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 14.483,27 τ.μ. :

Για την συνολική έκταση των 14.483,27

α) Η έκταση των 6.247,75τ.μ. εμπίπτει εντός του αριθμ. 161 τεμαχίου συνολικής έκτασης 96.526 τ.μ. το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα της Οριστικής Διανομής «ΑΧΛΑΔΙΑ» Ν. Κοζάνης έτους 1952 ως «Χερσολείβαδο Κοινό»  για καλλιέργεια σιτηρών.

β) Η έκταση των 4.774,01τ.μ. εμπίπτει εντός του αριθμ.161 τεμαχίου συνολικής έκτασης 96.526 τ.μ. το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα της Οριστικής Διανομής «ΑΧΛΑΔΙΑ» Ν. Κοζάνης έτους 1952 ως «Χερσολείβαδο Κοινό»  για καλλιέργεια σιτηρών.

γ)  Η έκταση των 3.461,51τ.μ. εμπίπτει εντός του αριθμ. 286 τεμαχίου συνολικής έκτασης 9.250 τ.μ. το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα  της Οριστικής Διανομής αγροκτήματος «ΑΧΛΑΔΙΑ»  Ν. Κοζάνης έτους 1952 ως «Χερσολείβαδο Κοινό» για καλλιέργεια σιτηρών.

 1. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ 55/2023 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι:

α) στα Έξι ευρώ(6€) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 6.247,75 τ.μ.Τριάντα Επτά Ευρώ και Σαράντα Οκτώ λεπτά  (37,48€) το έτος.

β) στα Έξι ευρώ(6€) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 4.774,01 τ.μ.  Είκοσι Οχτώ   Ευρώ και Εξήντα Τέσσερα λεπτά  (28,64€) το έτος.

γ) στα Έξι ευρώ(6€) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 3.461,51 τ.μ. Είκοσι  Ευρώ και Εβδομήντα Επτά λεπτά  (20,77€) το έτος.

Συνολικά για τα 14.483,27 τ.μ. στα 6€  το στρέμμα το έτος και συνολικά 86,89€ το έτος.

 1. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπο και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 και 10 Ν. 4061/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 998/46581/07-04-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953Β΄15-04-2014):

α) Για τα δύο μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται μηδενική.

Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Ο χρόνος του τιμήματος θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

 1. Διάρκεια της παραχώρησης:

Για χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.

 1. Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς ήτοι:

Α)Έξι λεπτά (0,6) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Τρία ευρώ και Εβδομήντα Τέσσερα λεπτά (3,74€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα για τα 6.247,75τ.μ.

Β)Έξι λεπτά (0,6) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Δύο ευρώ και Ογδόντα Έξι λεπτά (2,86€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα για τα 4.774,01τ.μ.

Γ)Έξι λεπτά (0,6) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Δύο ευρώ και Επτά λεπτά (2,07€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα για τα 3.461,51τ.μ.

Συνολικά για τα 14.483,27τ.μ. στα 0,6 €  το στρέμμα το έτος και συνολικά 8,68€ το έτος.

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

 

 

Συνημμένα:

Τα σχεδιαγράμματα θέσης για τη Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 14.483,27 τμ στο αγρόκτημα “Αχλαδιά” Ν.Κοζάνης για καλλιέργεια σιτηρών – δημητριακών (3461, 4779, 6247)

 

tagkalidis-paraskevas