Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/21-9-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/21-9-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/21-9-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 168/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου:

«Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών Γ. Ν. Καστοριάς».

169/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
3.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ανάκληση της με αριθμό 162-22 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

170/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανάκληση της με αριθμό 162-22 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση από το Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Βασίλειο Κούτσιανο σχετικά με το «Πρόγραμμα Δικαιωματικής Προσέγγισης Αναπηρίας».

171/22 Το Π.Σ. ενημερώθηκα από το Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Βασίλειο Κούτσιανο για το «Πρόγραμμα Δικαιωματικής Προσέγγισης Αναπηρίας».
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση – Νέες Προτάσεις για Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την εκ νέου υποβολή του στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

172/22 Το θέμα συζητήθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα η περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων για την διαμόρφωση του τελικού κειμένου.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.

173/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης της Πράξης

«Προμήθεια δύο Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία», με κωδ. ΟΠΣ 5131905 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης, το οποίο

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

174/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου:

«Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Πεζογέφυρας & των Συνοδών Λιμενίσκων»,

Προϋπολογισμού δαπάνης  # 1.785.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

175/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
9.
Ημερήσιας Διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (16η/2022).

176/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (16η/2022).
10.
Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (17η/2022).

177/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (17η/2022).
11.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο”.

178/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο”.
12. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος στήριξης στους κατοίκους Νεάπολης για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ.

179/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος στήριξης στους κατοίκους Νεάπολης για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ.

 

Κοζάνη 22/9/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου