Μελισσότοπος Καστοριάς

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση ακινήτου έκτασης 2.250 τ.μ. στο αγρόκτημα Μελισσοτόπου, με σκοπό την φύτευση οπωροφόρων δένδρων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση ακινήτου έκτασης 2.250 τ.μ. στο αγρόκτημα Μελισσοτόπου, με σκοπό την φύτευση οπωροφόρων δένδρων

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012

6. Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.

7. Την αρίθμ. 118220/22-07-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

8. Την αριθμ. 5929/15-01-2021 αίτηση της Ιφιγένειας Κωνσταντοπούλου του Αναστασίου με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης 2.250 τ.μ. για την φύτευση οπωροφόρων δέντρων, στο αγρόκτημα Μελισσοτόπου.

9. Τα κτηματολογικά στοιχεία του πίνακα Αναδασμού του αγροκτήματος Μελισσοτόπου έτους 1981-1983 στα οποία εμφανίζεται το αριθ. 7 εκτάσεως 2.250 τ.μ., διαθέσιμο τεμάχιο που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

10. Το αριθμ. 13/2022 πρακτικό της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης 2.250 τ.μ. με αριθμ. 7, διαθέσιμο τεμάχιο αγροκτήματος Πολυανέμου αναδασμού έτους 1981-1983 για την φύτευση οπωροφόρων δέντρων∙ η παραχώρηση θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη και η τιμή εκκίνησης τα δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 1 του 1ο ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Καστοριάς στις 8 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης στις 09:31 π.μ. και ώρα λήξης στις 09:40 π.μ.

Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Η προς παραχώρηση κατά χρήση έκταση των 2.250 τ.μ. με σκοπό την φύτευση οπωροφόρων δένδρων, με αριθμ. 7 διαθέσιμο τεμάχιο, αναδασμού έτους 1981-1983 αγροκτήματος Μελισσοτόπου όπως αυτό απεικονίζεται στα τοπογραφικά διαγράμματα της ιδιώτη τοπογράφου μηχανικού Σωτηρίας-Ζωής Κολέσκα το οποίο έχει ελεγχθεί από το τμήμα Αναδασμού και Τοπογραφίας της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Καστοριάς.

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με το αριθμ. 13/2022 πρακτικό της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα δέκα πέντε ευρώ (15,00 €) ανά στρέμμα ανά έτος, και συνολικά τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (33,75 €) το έτος.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση ακινήτου έκτασης 2.250 τ.μ. στο αγρόκτημα Μελισσοτόπου, με σκοπό την φύτευση οπωροφόρων δένδρων, με ΑΔΑ: 6ΨΣΤ7ΛΨ-ΛΚΗ

Diakirixi-dimopratisias-Melissotopo-2.250-t.m.