Αμπελοχώρι Καστοριάς

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 19.172 τ.μ. στο αγρόκτημα Αμπελοχωρίου, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 19.172 τ.μ. στο αγρόκτημα Αμπελοχωρίου, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012

6. Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.

7. Την αρίθμ. 118220/22-07-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

8. Την αριθμ. 58038/23-04-2021 αίτηση του Σωτηρόπουλου Νικολάου του Δημητρίου με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης 19.172 τ.μ. για παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο αγρόκτημα Αμπελοχωρίου.

9. Τα κτηματολογικά στοιχεία του πίνακα Αναδασμού του αγροκτήματος Αμπελοχωρίου έτους 1978-1981 στα οποία εμφανίζεται το αριθ. 16, κοινόχρηστο τεμάχιο που θα  αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

10. Το αριθμ. 12/2022 πρακτικό της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας έκτασης 19.172 τ.μ. με αριθμ. 16, κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Αμπελοχωρίου αναδασμού έτους 1978- 1981 για δενδρώδη καλλιέργεια η παραχώρηση θα είναι για δέκα (10) έτη και η τιμή εκκίνησης τα οκτώ (8,00) ευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 1 του 1ο ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Καστοριάς στις 8 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης στις 09:20 π.μ. και ώρα λήξης στις 09:30 π.μ.

Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Η προς παραχώρηση κατά χρήση έκταση των 19.172 τ.μ. με σκοπό την παραγωγή  αγροτικών προϊόντων, με αριθμ. 16 κοινόχρηστο τεμάχιο, αναδασμού έτους 1978-1981 αγροκτήματος Αμπελοχωρίου όπως αυτό απεικονίζεται στα τοπογραφικά διαγράμματα του ιδιώτη τοπογράφου μηχανικού Σέμου Ανδρέα το οποίο έχει ελεγχθεί από το τμήμα Αναδασμού και Τοπογραφίας της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Καστοριάς.

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με το αριθμ. 12/2022 πρακτικό της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα οκτώ ευρώ (8,00 €) ανά στρέμμα ανά έτος, και συνολικά εκατόν πενήντα τρία ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (153,38 €) το έτος.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 19.172 τ.μ. στο αγρόκτημα Αμπελοχωρίου, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, με ΑΔΑ: ΨΛΤΟ7ΛΨ-1ΙΕ