Διαγωνισμός Προμήθειας και Μεταφοράς 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος (Αρ. Διακ 16/2023)

Διαγωνισμός Προμήθειας και Μεταφοράς 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος (Αρ. Διακ 16/2023)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός Προμήθειας και Μεταφοράς 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, Προμήθειας και Μεταφοράς 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος

Α. 5.500 τόνοι για τις εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (4000+1500 προαίρεση) και

Β. 5.500 τόνοι για τις εργασίες αποχιονισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (4000+1500 προαίρεση)

Αρ. Διακ  16/2023

α/α ΕΣΗΔΗΣ 213141

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνα 2461351194 & 2461052704 (Έδρα) & 2461351250 (Ενότητα)
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου

  1. Της αριθ. 61012/12-04-2023 (ΑΔΑ 69ΩΦ7ΛΨ-ΥΞΣ) Πράξης Αποχιονισμός ΔΤΥ Έδρας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2023-2024, με κωδ. ΟΠΣ 5210547 ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025»
  2. Της αριθ. 68564/28-04-2023 (ΑΔΑ ΩΧΜΚ7ΛΨ-ΔΜΧ) Πράξης Αποχιονισμός χειμερινής περιόδου, 2023-2024 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης με κωδ. ΟΠΣ 5214490 ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025»

 

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 9459.04 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα  071 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και  πίστωση.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με

α) αρ. πρωτ.  67024/25-04-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013191310, ΑΔΑ 6ΤΛΦ7ΛΨ-ΒΩΨ) για την ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 2306, καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα 071 και

β) αρ. πρωτ.  124584/26-07-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013191455, ΑΔΑ Ψ1Ζ27ΛΨ-Υ5Δ) για την ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023, και έλαβε α/α 3583, καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα 071.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια και μεταφορά 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (ΠΔΜ Έδρα) (4000 τόνοι + 1.500 δικαίωμα προαίρεσης) και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΠΕ Κοζάνης) (4000 τόνοι + 1.500 δικαίωμα προαίρεσης)   (CPV 34927100-2)       

Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα και την μεταφορά των ποσοτήτων άλατος στους τόπους που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Η ανάληψη από την πλευρά του αναδόχου και της μεταφοράς του άλατος, με δικά του έξοδα, κρίνεται αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της προμήθειας, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση των εργασιών αποχιονισμού από τεχνική άποψη, από τα αρμόδια συνεργεία, σε σχέση με τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό των διατιθέμενων μέσων και αναγκαίων πόρων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

 

  • ΤΜΗΜΑ 1 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ‘ΕΔΡΑ (5.500 τόνοι) : (4000 τόνοι+1.500 δικαίωμα προαίρεσης) εκτιμώμενης αξίας 467.500,00 € συμπ. ΦΠΑ.
  • ΤΜΗΜΑ 2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (5.500 τόνοι) : (4000 τόνοι+1.500 δικαίωμα προαίρεσης) εκτιμώμενης αξίας 440.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.

 

Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των τμημάτων και για το σύνολο των ποσοτήτων των τμημάτων λόγω ανάγκης καλύτερου συντονισμού μέσων κατά την εκτέλεση της σύμβασης, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την υλοποίηση της υπογεγραμμένης σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για το σύνολο των Τμημάτων, ανέρχεται στο ποσό των 907.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και δικαιωμάτων προαίρεσης.

 

Συνημμένα:

  • Η διακήρυξη για τον Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, Προμήθειας και Μεταφοράς 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος (σε μορφή pdf)
  • Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή docx)

 

 

diakyrixi-16-2023-promitheia-metafora-11000-tonon-alatos-pdm-pekozanis