Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (17-8-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (17-8-2023)

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (17-8-2023)

Σύμφωνα με το Α.Π.4711/20-07-2023 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη διαγωνισμού, με στοιχεία:

EPSO/AD/01/23 Administrators in the field of intellectual property (AD 6)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 29η Αυγούστου 2023, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://epso.europa.eu/en/administrators-field-intellectual-property

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

 

Ελένη Ρούφου

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή Δ ι α ν ο μ ή (Μ ε Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο):

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Υφυπουργού

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (17-8-2023), ΑΔΑ: Ψ3ΛΘ46ΜΤΛ6-ΤΝΡ

 

 

Για την Π. Δ. Μ.