Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Μετατάξεις

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. προτίθεται να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ, Αποκεντρωμένες Διοικήσης, Ανεξάρτητες Διοικητικές Aρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφακαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση