Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Προκηρύξεις θέσεων

Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Ο

Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Της υπ΄αριθ. 25545 οικ.Φ.109.1 (Φ.Ε.Κ. 1768 Β΄16-06-2016) Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-2016»

β) Της υπ΄αριθ. 25544 οικ.Φ.109.1 (Φ.Ε.Κ. 1768 Β΄16-06-2016) Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-2016»

γ) Της υπ΄αριθ. 31784 Φ.300/19-05-2016 Απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017» (ΑΔΑ: 962Υ465ΦΘΕ-ΣΑΞ).

Αποφασίζουμε

 

Συμπληρώνουμε την υπ΄αριθ. 31784 Φ.300/19-05-2016 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017» (ΑΔΑ: 962Υ465ΦΘΕ-ΣΑΞ), όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων ως εξής:

1. Ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών), καθορίζεται σε σαράντα (40).

α. Από τον αριθμό των ανωτέρω θέσεων ποσοστό 20%, ήτοι οκτώ (8) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων θα καθοριστούν με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν μετά από την έκδοση σχετικής προκήρυξης.

β. Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι τριάντα δύο (32), θα καλυφθούν ως εξής:

βα. Ποσοστό 15% από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Ανθυποπυραγών, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα προέρχεται υποχρεωτικά από υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα (Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους), με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ.174/1983 όπως ισχύουν.

Οι ανωτέρω έξι (6) θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

 

 

Για την Π.Δ.Μ.