Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού - Υπευθύνους Σπουδών και Έρευνας

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (26-1-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού – Υπευθύνους Σπουδών και Έρευνας (26-1-2024)

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών του αναγκών σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό-Υπεύθυνους Σπουδών και Έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α΄/14-03-2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ΦΕΚ 59/Α/14-3-2007», για την κάλυψη συνολικού αριθμού δέκα (10) θέσεων, οι οποίες αναλύονται ως εξής: Οκτώ (8) θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και δύο θέσεις (2) στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Οι εν λόγω θέσεις αφορούν εξειδίκευση στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

α/α Επιστημονικό πεδίο Αρ. Θέσεων
1 Πολιτικών-Οικονομικών-Διοικητικών Κοινωνικών επιστημών 8
2 Περιβαλλοντικών- θετικών επιστημών (Μηχανικός) 1
3 Νομικών επιστημών 1

Απαιτούμενα προσόντα κατ’ ελάχιστο:

1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

2. Για τους κατόχους διδακτορικών τίτλων πενταετής επαγγελματική εμπειρία και για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών δεκαετής επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα.

Θα εκτιμηθούν ως πρόσθετα προσόντα:

1. Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

2. Πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια επιστημονικού χαρακτήρα.

3. Συμμετοχή σε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας για παροχή εμπειρογνωμοσύνης ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Το αρμόδιο όργανο διοίκησης του ΕΚΔΔΑ προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τους υποψηφίους δύναται να τους προσκαλέσει σε προσωπική συνέντευξη.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για διάστημα μέχρι 3 έτη, που μπορεί να ανανεώνεται. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει. Οι αποσπώμενοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους εξακολουθούν να μισθοδοτούνται από την υπηρεσία, στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλλουν τα εξής:

α) Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα.

β) Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.

γ) Πρόσφατο Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς αναφέρονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, εάν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά κατά το διάστημα από την 24.01.2024 και ώρα 08.00 πμ έως την 14.02.2024 και μέχρι ώρα 15.00 μμ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@ekdd.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στους κάτωθι υπαλλήλους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. α) Κωνσταντίνα Γιαννακά 2131306206 β) Ελένη Μουρτίκα 2131306405.

Η ανακοίνωση αυτή θα αποσταλεί σε όλα τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα οποία παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους/τις υπαλλήλους τους που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία καθώς και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν.Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται για την ανάρτησή της στο δικτυακό του τόπο.

Η εν λόγω ανακοίνωση-πρόσκληση καθώς και σχέδιο αίτησης θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (http://www.ekdd.gr )

Ο Αντιπρόεδρος ΕΚΔΔΑ

Βασίλειος Έξαρχος

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού – Υπευθύνους Σπουδών και Έρευνας με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, με ΑΔΑ: 69ΒΑ4691Φ0-Φ0Ε

Για την Π.Δ.Μ.