Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας Λογιστικού), στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία)

Μετατάξεις

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α2/Σ25/12.07.2016 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Κεντρική Υπηρεσία), με απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου, μονίμου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, Κλάδου ΤΕ Διοικητικου-Λογιστικού, (ειδικότητας Λογιστικού), από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄βαθμού.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση