Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Υπαλλήλου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Μετατάξεις
Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / ΓΕΑ, με έδρα την Αθήνα), προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο.

ως κάτωθι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                             ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                           ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                      1

(με πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ή

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Η προκαλούμενη δαπάνη (με βάση το μισθολόγιο του Ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α) θα βαρύνει αποκλειστικά αντίστοιχες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση