Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Α.Ε.Ι.-Ν.Π.Δ.Δ.)

Μετατάξεις
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, (Δι.Πα.Ε., Ν.Π.Δ.Δ.) κατόπιν της με αριθμό 1/5-9-16 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής προτίθεται να καλύψει διοικητικές υπηρεσιακές ανάγκεςτου Ιδρύματος με μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο. Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχεφήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990, δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με μετάταξη
δημοσίων υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                               ΚΛΑΔΟΣ                                             ΘΕΣΗ
ΠΕ                                    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ                                       1
ΤΕ                                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                  1
ΤΕ                                       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                           2
ΔΕ                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ                                 1
ΔΕ                                        ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ                                        3

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση