Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Κοβεντάρειο Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης

Μετατάξεις

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (5) θέσεων προσωπικού, μόνιμου & ΙΔΑΧ, με μετάταξη από ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-20111) με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε μετατασσόμενος.

Διαβάστε εδώ τη ανακοίνωση