Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη οκτώ (8) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με μεταφορά της οργανικής θέσης

Μετατάξεις
1.Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 218/6-6-2017 αποφάσεως του Προέδρου του, προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και του Δικαστικού Γραφείου Αλεξανδρούπολης, με τη μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.15, του άρθρου 28 του ν.2579/1998, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, καθώς και των άρθρων 18 παρ.1 και 19 παρ. 1 και 3, του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α ́ 224), όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. και 6 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α ́ 74).

Η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του ΝΣΚ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.
Πρόκειται για οκτώ (8) συνολικά θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Για την Κεντρική Υπηρεσία, επτά (7) θέσεις, ως ακολούθως:
  • Τρεις (3) θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ-1 Διοικητικού-Οικονομικού
  • Τέσσερις (4) θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ – 1 Διοικητικών – Γραμματέων
β) Για το Δικαστικό Γραφείο Αλεξανδρούπολης, μία (1) θέση μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ – 1 Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ – 1 Διοικητικού – Λογιστικού, ή ΔΕ – 1 Διοικητικών Γραμματέων.

Διαβάστε εδώ ανακοίνωση (ΩΜΒΧΟΡΡΕ-Χ6Ο)