Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (1-4-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (1-4-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 01/04/2024 και ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς»
 3. Έγκριση δαπάνης που αφορά «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ “ΜΑΒΕ” ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΙΔΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 2023-2024»
 4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το μητρώο μηχανημάτων έργου
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΠΑ 2021 – 2025 Δυτικής Μακεδονίας του έργου: «Αποπεράτωση του 3ου ορόφου του νέου κτιρίου της Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών – Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών» Προϋπολογισμού : 950.000,00 € ( με Φ.Π.Α. 24%)
 6. Έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο:

  «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Προϋπολογισμού: 41.496,13 € (με ΦΠΑ)

 7. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ» Ανάδοχος : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
 8. Έγκριση μερικής τροποποίησης της Αριθμ. 589/19-04-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ «Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) με θέμα: Έγκριση του σχεδίου και των όρων της ΠΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2024, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (254.984,54) € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ»
 9. Έγκριση τροποποίησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023»
 10. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ – ΠΟΡΤΙΤΣΑ (Τμήμα Β)»
 11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης έτους 2024 Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου:

  «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Οδών στην Τ.Κ. Λεχόβου»

 13. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που Τροποποιεί τη Σύμβαση (έως 15,00%), σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, του έργου:”Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 3, Επ.Ο. 42 και Επ.Ο. 43″ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε
 14. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που Τροποποιεί τη Σύμβαση (έως 15,00%), σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, του έργου: “Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.
 15. Έγκρισης τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω νέου αιτήματος του Ειδικού Νηπιαγωγείο Φλώρινας»
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ».
 17. Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 18. Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 19. Μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Μ. εκτός έδρας, στην πρωτεύουσα του Βελγίου, Βρυξέλλες

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Δια Ζώσης