Ανάρτηση πινάκων κενών θέσεων για επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανάρτηση πινάκων κενών θέσεων για επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (29-3-2024)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση πινάκων κενών θέσεων για επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (29-3-2024)

Έχοντας υπόψη

  • τις διατάξεις του άρθρου 14, του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄/05.11.2021) και
  • του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 18982/22-02-2022 (ΦΕΚ 925 Β΄/01.03.2022)
  • την αποστολή στοιχείων από τους Δήμους της Π.Δ.Μ.

Δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στο διαδίκτυο μέσω του Προγράμματος Διαύγεια του Ν. 4727/2020 (Α΄184) οι κενές θέσεις επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές, ανά είδος άδειας και ημέρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, σε όλη την Π.Δ.Μ.

Ακολουθεί η ανάρτηση των πινάκων ανά Π.Ε., προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων (ΑΔΑ: Ψ9Ω37ΛΨ-ΦΛ5).