Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 ΠΕ Καστοριάς

Αποχιονισμός ΠΔΜ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ΠΔΜ διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 6/2018 για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (CPV: 9062000: Υπηρεσίες εκχιονισμού).

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.): 50,000,00 ευρώ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΑΕ 541).

Γλώσσα: Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12-09-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 5).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12-09-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 6/2018. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 31-08-2018, ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο.

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 6/2018 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4, Τηλ.24673-50203, fax: 24673-50353).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά την παρέλευση δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον Τοπικό καθημερινό τύπο της Καστοριάς και αναρτήθηκε επίσης στα προβλεπόμενα σημεία ενδιαφέροντος.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.1 της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη