Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Μετατάξεις
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α6/Σ20/01.06.2016 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, με μετάταξη ενός υπαλλήλου, μονίμου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄βαθμού.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση