Μεταφορά μαθητών ΠΔΜ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτος 2022-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Γρεβενών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών, κατόπιν της αριθμ. 250/2023 (ΑΔΑ:ΨΡ4Ρ7ΛΨ-ΨΚ0) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται και διατίθεται η πίστωση, προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης τιμής νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Γρεβενών για το σχολικό έτος 2022-2023 συνολικού ποσού 47.026,42€.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και τις 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Γρεβενών (Γραφείο 437 – Τμήμα Προμηθειών – Απόστολος Τζιουβάρας) σε κλειστό φάκελο.

Ο Aν. Διευθυντής

Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Δημήτριος Ζολώτας

 

Συνημμένα:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Έντυπο υποβολής προσφοράς