Μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Τιμής Νέων Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Γρεβενών για το σχολικό έτος 2021-2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Τιμής Νέων Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Γρεβενών για το σχολικό έτος 2021-2022

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το Π .Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών».
 4. Το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016.
 5. Τα άρθρα 32 του Ν. 4412/2016
 6. Το άρθρο 60 παράγραφος 2 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 147Α) Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022.
 7. Την υπ’ αριθμ. 50025/26.09.2018 (ΦΕΚ 4217/Β726.09.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Παιδείας, Ερευνάς και Θρησκευμάτων-Οικονομικών-Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»
 8. Το Ν. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει.
 11. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
 12. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (146 Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 13. Την αριθμ. 123218/13-08-2021 (21PROC009072505 2021-08-13) διακήρυξη διαγωνισμού «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για την σχολική περίοδο 2021- 2022»
 14. Το υπ αριθμ 36647/28-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης-Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης με θέμα
  «Νέο δρομολόγια μεταφοράς μαθητή ΠΕ Γρεβενών σχολικού έτους 2021-2022».
 15. Το υπ αριθμ 37709/10-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης-Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης με θέμα «Νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητή ΠΕ Γρεβενών σχολικού έτους 2021-2022».
 16. Το υπ αριθμ (22REQ010298565 2022-03-31) πρωτογενές αίτημα
 17. την υπ’αριθ 1716 με αριθμ.,πρωτ. 47543/31-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 18. Την υπ’αριθμ. 531/2022 (ΑΔΑ: 60ΘΟ7ΛΨ-ΘΘΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 19. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη εξασφάλισης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Γρεβενών για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης των:

Νέων δρομολογίων που προέκυψαν μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 για την ανάθεση του έργου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών.

Προϋπολογισμού 2.452,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (CPV 60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών την Τρίτη 26/04/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε. Γρεβενών στο Τμήμα Προμηθειών υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

 

 

Ο Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών

Αθανάσιος Φωλίνας

 

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Τιμής Νέων Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Γρεβενών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.