Προεδρείο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (κεκλεισμένων των θυρών) (1-7-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (κεκλεισμένων των θυρών) (1-7-2020)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (κεκλεισμένων των θυρών) (1-7-2020)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (κεκλεισμένων των θυρών) (1-7-2020)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10,  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1: Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 21η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

2: Μετασχηματισμός Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. και συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

3: Α)    Ανάκληση της α/α 153/20 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου,   

Β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ» και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του έργου «Ειδική επιστημονική έρευνα προς λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και ελέγχου του νοσήματος από τον κορωνοϊό COVID-19 (SARS-CoV-2) στη Δυτική Μακεδονία εν αναμονή και του νέου κύματος της επιδημίας και άλλων λοιμωδών νοσημάτων που είναι δυνατόν να μελετηθούν από το εργαστήριο μοριακής βιολογίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Γ) Ορισμός των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Δ) Εξουσιοδότηση του Γεωργίου Κασαπίδη, Περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την υπογραφή της.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

4: 1. Ανάκληση της α/α 98/20 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

2. Έγκριση εξουσιοδότησης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την κίνηση – διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην Τράπεζα Ελλάδος – Κατάστημα Ιωαννίνων.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

5: Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου «Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Αρδευτικού Δικτύου Βελβεντού» προϋπολογισμού 1.042.220,00€ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού».

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος, κ. Καλλιόπη Κυριακίδου

6: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. α/α  100/20  και με ΑΔΑ: Ω72Β7ΛΨ-ΧΒ6 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και ii) εισήγηση για την έγκριση μεταφοράς ποσού 453.623,68 ευρώ που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος: Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής, του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) .

Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας, κ. Ηλίας Τοπαλίδης

7: Έγκριση λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς βιβλίου.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Βαβλιάρας

8: Έγκριση ορισμού νέων μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

9: Έγκριση Επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

10: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

11: Επικαιροποίηση μελών Κ.Ε.Π. της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Φλώρινας και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες διαχείρισης λυμάτων Νομού Φλώρινας (Δ.Ε. Μελίτης)».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

12: Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης (ΔΕΗ).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

13: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών» μεταξύ Δήμου Αμυνταίου  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

14: 36η Έγκριση εισήγησης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

15: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Νεκροταφείων Κάτω Νεστορίου» προϋπολογισμού 24.982,69 ευρώ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

16: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Επαρχιακής Οδού Ε.Ο.11, Νέα Κοτύλη – Διασταύρωση Χρυσής – (ξυλάδικο), για την εκτέλεση   του έργου «Αποκαταστάσεις ασφαλτοστρώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

17: 2η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

18: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Επαρχιακής Οδού Ε.Ο.12, Κάτω Νεστόριο – Πεύκο – Διασταύρωση Λιανοτοπίου – Πευκόφυτο – Χρυσή – Διασταύρωση προς Κοτύλη (ξυλάδικο), για την εκτέλεση   του έργου «Αποκαταστάσεις στο δρόμο από Πεύκο προς Πευκόφυτο».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

19: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού: 74.000,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

20: Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Ν. Κοζάνης, για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης» και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Σύμβασης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

21: Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Τροποποίηση και επέκταση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου χώρου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

22: 10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (10η/2020).

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

23: 11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η/2020).

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ευφροσύνη Ντιό