Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση στη 2η συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-6-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στη 2η συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-6-2023)

Πρόσκληση στη 2η συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-6-2023)

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Την με αριθμ. πρωτ. 30330/31-03-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΑ546ΜΤΛΡ-ΘΔΩ) Απόφαση εκ νέου σύστασης Περιφερειακών/ Εδαφικών Επιτροπών ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας & Πελοποννήσου – Μεγαλόπολης και αντικατάσταση της αρίθμ. πρωτ. 19251/01.03.2023 Απόφασης του Διοικητή ΕΥΔΑΜ.

β) Την με αριθμ. πρωτ. 76700/10-5-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί «Συγκρότησης Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας».

γ) Την με αριθμ. πρωτ. 81143/17-5-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας.

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας

Κ Α Λ Ε Ι

Τα μέλη της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας σε δια ζώσης συνεδρίαση την Δευτέρα 12/06/2023 και ώρα 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού 1ης συνεδρίασης
  2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
  3. Επικείμενες προσκλήσεις Προγράμματος ΔΑΜ.
  4. Συζήτηση επί ένταξης έργων στα χρηματοδοτικά προγράμματα ΔΑΜ.
  5. Διάφορα θέματα.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως το μέλος που τους αναπληρεί σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Γεώργιος Κασαπίδης