ΕΔΑ ΠΔΜ

Πρόσκληση για την υποβολή Προσχεδίων Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020,

το οποίο συγχρηματοδοτείται

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες υποψήφιων Αστικών Αρχών:

α)  Δημοτικές αρχές,

β)  Δίκτυα Δήμων σε σχήματα/συμπράξεις,

γ)  Εταιρικά σχήματα με επικεφαλής Δημοτική/ές Αρχή/ές,

για την υποβολή Προσχεδίων Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στο εξής Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ.

Οι Δημοτικές Αρχές ή τα δίκτυα Δήμων αφορούν αστικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.

Τα Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ που θα υποβληθούν θα αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

Τα Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ που θα υποβληθούν μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις που εμπίπτουν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) από τους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020:

·  ΑΠ – 2:

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

·  ΑΠ – 3:

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

·  ΑΠ – 4:

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

·  ΑΠ – 6:

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

·  ΑΠ – 7:

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

·  ΑΠ – 8:

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

·  ΑΠ – 9:

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

·  ΑΠ – 10:

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

Η χρηματοδότηση των Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ καλύπτεται από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, ενώ δύναται να προβλεφθεί συμμετοχή από τα Τομεακά ΕΠ 2014-2020, καθώς επίσης και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (Horizon 2020, Life+, εθνικά προγράμματα, κλπ.), κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με μόχλευση άλλων πόρων (π.χ. ιδιωτικών). Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των ΕΣΣΒΑΑ ανέρχεται στο ποσό των 41.300.000 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από 09/05/2016 μέχρι 30/08/2016. Διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

Οι προτάσεις, σύμφωνα με τα απαιτούμενα έντυπα, υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900– 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των Προσχεδίων ΕΣΣΒΑΑ, τη συμπλήρωση των εντύπων και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24613-50948, e-mail: imouratidis@mou.gr και στην κ. Βιργινία Αυγουστινάκη, τηλ. 24613-50954, e-mail: vavgoustinaki@mou.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και άλλες πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

Ειδικά όσον αφορά στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών 2014-2020, αυτό βρίσκεται αναρτημένο, τόσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.espa.gr (Διαδρομή: Αρχική σελίδα > Διαχείριση ΕΣΠΑ > Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου), όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr (Διαδρομή: Αρχική σελίδα > 5η Προγραμματική Περίοδος > Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου).