Επιτροπές

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελών επιτροπών (22-4-2016)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοινώνουμε ότι στις 22/04/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την συγκρότηση τριμελών Επιτροπών (με τους αναπληρωτές τους):

Α) Επιτροπών α) Διενέργειας Διαγωνισμών για την προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και β) Παραλαβής των ειδών των ανωτέρω διαγωνισμών,

Β) Επιτροπών α) Της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της εκτέλεσης των υπηρεσιών επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ και β)  παραλαβής, πιστοποίησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των ανάλογων υπηρεσιών

Γ) Επιτροπής βεβαίωσης πιστοποίησης εκτέλεσης και πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017.

Οι ανωτέρω Επιτροπές θα συσταθούν  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί  συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση από στελέχη – υπαλλήλους των Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για συμμετοχή στο εν λόγο συλλογικό όργανο και διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και γνώσεις προκειμένου να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση.

Ο Διευθυντής Οικονομικού

Τσορμπατζίδης Θεολόγης