Ανάθεση προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση για την Ανάθεση προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Πρόσκληση για την Ανάθεση προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την Ανάθεση προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 3.963,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Μ, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Ο εξοπλισμός αυτός κρίνεται απαραίτητος για την καλή λειτουργία των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, τόσο των δια ζώσης όσο και αυτών με τηλεδιάσκεψη.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προσκομίσετε, εφόσον ενδιαφέρεστε, σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 22/05/2023 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης. Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές στα τηλ. 24613 51123 & 2461052779.

Μαζί με την προσφορά θα συνυποβληθούν.

  1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
  2. Φορολογική Ενημερότητα.
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
  4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/16)

Σημείωση: Για την ως άνω 4  περίπτωση τα δικαιολογητικά αφορούν Α) σε περίπτωση  εταιρειών: Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε  περίπτωση Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ του διαχειριστή/στων ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχει οριστεί στο καταστατικό τους και  Β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης  για το φυσικό πρόσωπο.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Η πρόσκληση για την Ανάθεση προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου