Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (5-10-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων
Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (5-10-2022)

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (5-10-2022)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ833/12-09-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται η ακόλουθη προκήρυξη θέσης για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                    Έναρξη                 Προθεσμία

Ref. No.: S9/2022, Deputy Head of Office Office of the Directorate General of Programmes,

Το συντομότερο δυνατόν,                                                           09.10.2022

 

Επισημαίνεται ότι ο υπάλληλος που θα αποσπαστεί θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, να μισθοδοτείται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τη θέση έχει προβλεφθεί επιπρόσθετη αμοιβή καθώς και έξοδα μετακίνησης.

Για τη θέση έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

 

 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

κ.α.α.

Ειρήνη Χριστοφόρου

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, (ΑΔΑ: ΨΟ4Ζ46ΜΤΛ6-ΟΒ2)

 

  Για την Π.Δ.Μ.