Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Προκήρυξη για απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας σε επαγγελματίες πωλητές

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη για απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του ∆ήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας σε επαγγελματίες πωλητές

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει θέσεις για τις Λαϊκές Αγορές Φλώρινας, Μελίτης και Κ. Κλεινών, του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α´/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α´/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

3. Την αρίθμ. 8909/362/02-02-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 510/Β/29-02-2012) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες»

4. Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τα Α΄/ 13-11-2017) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

5. Το με αριθμ. 1396/20.12.2018 έγγραφο μας ¨Γνωστοποίηση στοιχείων παραγράφου 3 άρθρου 29 Ν. 4497/2017» προς τον Δήμο Φλώρινας.

6. Το με αρίθμ. πρωτ. 6273/29-03-2019 έγγραφο του Δήμου Φλώρινας «Γνωστοποίηση στοιχείων άρθρου 29 Ν. 4497/2017».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Θέσεις για τις Λαϊκές Αγορές Φλώρινας, Μελίτης και Κ. Κλεινών, του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, ως ακολούθως:

Α) Λαϊκή Αγορά Φλώρινας

Κενές θέσεις επαγγελματιών πωλητών διατροφικών προϊόντων

Γ18 ,Ε4 ,Ε5

Κενές θέσεις για επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών προϊόντων

Α28, Α40, Β8, Β11, Β14, Β15, Β16, Β17, Β22, Β28, Β30

Β) Λαϊκή Αγορά Μελίτης

Κενές θέσεις επαγγελματιών πωλητών για βιομηχανικά προϊόντα

Α1, Α2, Α3, Α4, Α7, Α8

Γ) Λαϊκή Αγορά Κ. Κλεινών

Κενές θέσεις επαγγελματιών πωλητών για διατροφικά προϊόντα

Α10, Α11, Α12, Α13, Α40, Α41

Κενές θέσεις επαγγελματιών πωλητών για βιομηχανικά προϊόντα

Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α26, Α27

 

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη για απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του ∆ήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας σε επαγγελματίες πωλητές