Ανακοίνωση απόφασης προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης για τις νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Ανακοίνωση απόφασης προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης χορήγησης θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους επαγγελματίες πωλητές σε λαϊκές αγορές

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση απόφασης προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης χορήγησης θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους επαγγελματίες πωλητές σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Απόφασης αποτελεσμάτων προκήρυξης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης χορήγησης θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους επαγγελματίες πωλητές σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης, χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, ήτοι από 13/02/2024 έως και 27/02/2024.

 

Συνημμένα:

Η σχετική απόφαση (με ΑΔΑ: ΨΣΛΖ7ΛΨ-ΒΩΙ)