Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (12-12-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (12-12-2022)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ1073/16-11-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                    Προθεσμία

Ref. No.: S16/2022, Legal Advisor Directorate of Legal Advice and Public International Law, 09.12.2022

Ref. No.: S17/2022, Programme Manager-Roma and Travellers Team Directorate General of Democracy and Human Dignity, 31.12.2022

Ref. No.: S18/2022, Policy Adviser -Children’s Rights Division Directorate General of Democracy and Human Dignity, 31.12.2022

Ref. No.: S19/2022, Programme Advisor –The Information Society and Action against Crime Directorate Directorate General Human Rights and Rule of Law, 31.12.2022

 

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου και να έχουν τριετή προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο, ενώ κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους θα πρέπει να μισθοδοτούνται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθούν να διατηρούν σχέση εργασίας με αυτήν.

Μόνο για τη θέση S17 έχει προβλεφθεί επιπρόσθετη αμοιβή καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση: Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (12-12-2022), με ΑΔΑ: 6ΖΙΒ46ΜΤΛ6-4ΒΩ

 

  Για την Π.Δ.Μ.