Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 56η/25-10-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 56η/25-10-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 56η/25-10-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της αριθ. 756/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο Διαγωνισμός Ηλεκτρονικής Ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημοσιάς σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ»:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212 – Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213 – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)

η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 65471/21-06-2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»

η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 79300/20-07-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 5029618 – Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635 – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ)», σύμφωνα με την αριθ. 1494/2022 Απόφαση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

1559/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ»:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΤΩΝ Π.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212 – Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213 – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)

Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 65471/21-06-2016 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ – ΤΕΒΑ).

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΤΩΝ Π.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618 – Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635 – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»

Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79300/20-07-2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618 – Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635 – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ – ΤΕΒΑ)»,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.375.805,79 € (ΣΥΜΠ ΦΠΑ).
1560/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού Νο 16/2022 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς & οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 2/2022 για την «Προμήθεια και μεταφορά 3.000 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2022-2023»

1561/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 17 ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24-10-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΥΤΗΣ

1562/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

1563/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία, σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας

1564/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία, σχολικών μονάδων της Π.Ε. Κοζάνης

1565/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

1566/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση

1567/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗΝ 23Η ΚΑΙ 24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

1568/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΜΒΟΥΛΩΝ. ΣΤΗΝ 23Η ΚΑΙ 24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

1569/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της έκθεσης αξιολόγησης της επιτροπής του άρθρου 13  του ΠΔ 242/1996

1570/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1571/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ»

1572/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» ΕΩΣ 30/12/2022

1573/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΕΩΣ 30-12-2022

1574/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΤΟΙΧΙΩΝ, ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 165.000€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

1575/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2022 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΕΠ 541) Κ.Ε 2014ΕΠ54100002 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (Π.Κ. 2008ΕΠ04100000)

1576/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1577/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ)  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ VMS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1578/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1653/21 (Α.Δ.Α 9ΨΡΖ7ΛΨ-5ΔΖ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 120 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ (AEDS), ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

1579/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΎΛΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1580/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  143091 12/9/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV11227278) ΤΟΥ  «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ΑΝΑΔΟΧΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α) ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27) (CPV 79713000-5) Β) ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ) (CPV 79713000-5)»

1581/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I & ΙΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ  ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

1582/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

1583/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 

1584/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

1585/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1586/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1587/22 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ
30. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ» (ΝΕΟ ΤΙΤΛΟ: ΤΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ … ΤΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΝΕΙΡΟDRAMA

1588/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΤΩ (8) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΟΔ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1589/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΔΜ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

1590/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1591/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

3Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 100.000 €

1592/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1593/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

1594/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ.ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ»

1595/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ”

1596/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1597/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1598/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1599/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

1600/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΕΒΙΘΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΈΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)» 

1601/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΨΟΥΣ «3.968,00€» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΗΜΕΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

1602/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   

1603/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1604/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΟΣΔΟΥ

1605/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 25/10/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ