Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/9-5-2023 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/9-5-2023 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/9-5-2023 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 33/2023 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2. 1O ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε-ΣΠΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας.

34/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία  θετικά
3. 2Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Ρύμνιο – Τριγωνικό λόγω κατολίσθησης Δ.Ε. Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2301890527).

Φορέας του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

35/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

4.

3Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εξορυκτική δραστηριότητα – Εκμετάλλευση Βιομηχανικού Ορυκτού (αργίλου) εντός ενιαίας έκτασης εμβαδού 50028,00 τ.μ. και εξωτερική απόθεση στείρων υλικών σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 16828,30τ.μ, στη θέση «Κούφαλο», της Τ.Κ. Χρωμίου, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2212884122).

 Φορέας του έργου: ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.

36/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
5. 4O ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα παραγωγής Ασφαλτομίγματος στο υπ’αριθ.102 ιδιόκτητο αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λυγερής στη θέση “Αμμουδιά” της Τ.Κ.Λυγερής, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2303925727).

Φορέας του έργου: ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

37/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
6. 5Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Υποτμήμα “Ξινό Νερό – Αμμοχώρι” του τμήματος 50.2 “Πτολεμαΐδα – Φλώρινα” του Κάθετου Άξονα 50 “Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη” της Εγνατίας Οδού».

(ΠΕΤ: 2201707011).

Φορέας του έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

38/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

7.

6Ο   ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης στις θέσεις «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1» μέγιστης ισχύος έγχυσης/απορρόφησης 250 MW και εγ-γυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας 1000 MWh και «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 2» μέγιστης ισχύ-ος έγχυσης/απορρόφησης 100MW και εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας 200MWh, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)».

(ΠΕΤ: 2212876813).

Φορέας του έργου: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

39/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
8. 7Ο   ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκό 70 MW) με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 126 MW με χρήση συσσωρευτών στη θέση “ΚΡΟΝΙΕΣ” του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μα-κεδονίας».

(ΠΕΤ: 2209838727).

Φορέας του έργου: DIREEN A.E.

40/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
9. 8Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 110MW στη θέση ‘Τρανόβαλτος’ Δήμου Σερβίων Δ.Ε. Καμβουνίων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2211867326).

Φορέας του έργου:  GREEN PROGRESSIVE ARROW III M.I.K.E.

41/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

10.

9Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 200 MW στη θέση ‘Μαυροδένδρι’ Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2212886028).

Φορέας του έργου: SMART ENERGY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

42/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
11. 10Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μεμονωμένος σταθμός ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών ισχύος 300 MW & υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33 / 400 KV & συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης στις T.K. Αγ. Χαράλαμπου & Τετραλόφου Δ.Ε. Ελλήσποντου Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης».

(ΠΕΤ: 2301892010).

Φορέας του έργου: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.

43/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
12. 11Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 200 MW στη θέση ‘Αγροτεμάχιο 448 Ολυμπιάδος’ Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2302905126).

Φορέας του έργου: WATTCROP HELLAS Μ.Ι.Κ.Ε.

44/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

13.

12Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 200 MW & συνολικής χωρητικότητας 401,16 MWh, επί γηπέδου στη θέση ‘ΟΙΝΟΗ’ της Δημοτικής Κοινότητας Οινόης, της Δ.Ε.Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2302904228).

Φορέας του έργου: ECOSOLAR M.I.K.E.

45/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
14. 13Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 194,78MW στη θέση ‘Ασβεστόπετρα’ και Υποσταθμός 33/400kV της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ΠΔΜ».

(ΠΕΤ: 2302910225).

Φορέας του έργου: ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

46/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη, 15/5/2023

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος