Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/30-05-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/30-05-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/30-05-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

768/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια της διαπραγμάτευσης των όρων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανανέωσης και συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων

769/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην  Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW της Νέας Υόρκης 26-27 Ιουνίου 2023

770/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2022-2023

771/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2022-2023

772/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2022-2023

773/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Σιάτιστας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τριήμερου τουρνουά αγώνων ποδοσφαίρου παίδων-εφήβων, στις 9-11/6/2023

774/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

775/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 27Η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

776/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύσταση και Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διενέργεια του Διεθνούς Διαγωνισμού υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2023-2024

777/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

778/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του  Πρακτικού IΙ (Οικονομικών Προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

779/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για την υλοποίηση του έργου δράσεις ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης & ψηφιακής ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

780/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12η/2023 

781/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών με βάση το νερό για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης»

782/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Προσκόπων Δυτικής Μακεδονίας» Προϋπολογισμού: 55.000,00€

783/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου 1: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας»  της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5052246, Προϋπολογισμού: 2.035.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

784/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας» Προϋπολογισμού: 2.035.645,16€ με Φ.Π.Α.

785/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Ανατολικού» Προϋπολογισμού: 2.124.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

786/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών  αυτοκινήτων

787/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Ιππικού Συλλόγου Σιάτιστας «ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ», και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 10-11/06/2023

788/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την κάλυψη εξόδων για συνδιοργάνωση εκδήλωσης της ΠΕ Κοζάνης και του ΝΟΚ στις 11-6-2023

789/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Αεραθλητική Λέσχης Δήμου Βοΐου «ΑΙΘΕΡΑΣ» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στην Τ.Κ. Γαλατινής στην θέση «Ανάληψη» στις 30/7/2023 έως 6/8/2023

790/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων της Θρακικής Εστίας Εορδαίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 22-23-24-25 Ιουνίου του 2023

791/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης ένταξης μελετών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

792/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Μετακίνησης  Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου Εκτός Ορίων Περιφέρειας Π.Ε. Γρεβενών

793/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τον καθαρισμό εκτάσεων στον οικισμό «Καληράχη» του Δήμου Γρεβενών για λόγους προστασίας έναντι πυρκαγιάς, ποσού 2.310,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

794/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

795/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης Τροποποίησης (Τροπ. 2) του Προγράμματος  που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023 

796/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης κατανομής  συνολικού ποσού 52.500,00 € για  την  «Φύλαξη του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας»  και δικαιώματα προαίρεσης 25% , χρονικής διάρκειας έως δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι από 01-07-2023 έως 30-09-2024

797/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης κατανομής  συνολικού ποσού 30.000,00 [€/έτος] για  την  «Προμήθεια υλικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Π.Ε Φλώρινας» για χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (έτη 2023- 2024)

798/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης κατανομής συνολικού ποσού 21.977,28€  για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Λ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  σχολικού έτους 2023-2024 

799/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

800/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

801/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας

802/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

803/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας

804/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 30/05/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ