Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ στους Αγαλαίους Γρεβενών

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ στους Αγαλαίους Γρεβενών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ στους Αγαλαίους Γρεβενών

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ στους Αγαλαίους Γρεβενών

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
  2. Το με αρ. πρωτ. 99481/14-6-2023 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Δ.Μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ με θέμα: «Διαβίβαση πληροφοριακών στοιχειών για ενημέρωση του κοινού»,

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των άρθρων 6 και 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν την εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ στους Αγαλαίους Γρεβενών.

 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΕΛΤΕΚ ΑΕ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕ

ΕΔΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΓΑΛΑΙΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΑΪΡΙΑ» ΑΓΑΛΑΙΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (24ωρη βάση): 6944102338

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:  giannouli@eltek.com.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (24ωρη βάση): 6978510636

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: florospanagiot@eltek.com.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΛΤΕΚ ΑΕ είναι εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας εκρηκτικών υλών.

Παράγει, αποθηκεύει και διαχειρίζεται οξειδωτικά, διαβρωτικά, με κίνδυνο πυρκαγιάς και εκρηκτικά υλικά (Νιτρικό αμμώνιο, ANFO, Εκρηκτικά γαλακτώματα, θρυαλλίδες κτλ). Είναι εγκατάσταση άνω ορίου, κατά τις διατάξεις της ΚΥΑ 1720582016 (ΦΕΚ 345Β/2016).

Για την εγκατάσταση υπάρχει θεωρημένος φάκελος κοινοποίησης και καταχωρημένη μελέτη ασφαλείας (αριθμός καταχώρησης οικ.95800/8-6-2023 ΑΔΑ:6Η0Κ7ΛΨ-ΠΝ6).

Ο φάκελος κοινοποίησης και η καταχωρημένη μελέτη ασφαλείας επικαιροποιήθηκαν λόγω του μεγάλου ατυχήματος που σημειώθηκε στην εγκατάσταση την 21-3-2022, καθώς επίσης και λόγω κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών μετατροπών στην εγκατάσταση.

Συγκεκριμένα, λόγω ανέγερσης νέου κτηρίου παραγωγής γαλακτωμάτων και νέου κτηρίου παραγωγής ΑΝΦΟ, ανέγερσης αποθηκών αδρανών υλικών, επέκτασης αποθήκης νιτρικού αμμωνίου και αλλαγής χρήσης κτηρίων.

Η τελευταία ετήσια επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στις 5-4-2022.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκρηξης μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή θάνατος προσώπων και καταστροφές στο περιβάλλον. Σε περίπτωση ατυχήματος η εταιρεία ειδοποιεί άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και μέσω αυτών ειδοποιείται το κοινό της περιοχής. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στη γύρω περιοχή με τις οποίες μπορεί να προκληθεί το φαινόμενο domino. Η εγκατάσταση δεν βρίσκεται κοντά στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και επομένως δε υπάρχει πιθανότητα μεγάλου ατυχήματος με διασυνοριακές επιπτώσεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει τις πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ  και η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (τηλέφωνο 2461052621, email: info.ps@pdm.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας https://www.pdm.gov.gr.

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της υπόψη εγκατάστασης είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (τηλέφωνο 2462353234), από την οποία ο καθένας μπορεί να λάβει γνώση σχετικά με τον θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης του αρθ. 6 και της καταχωρημένης Μελέτης Ασφαλείας του άρθρου 9, καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες πάντα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον, ενημερωτικό υλικό με γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση τεχνολογικού/βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ είναι ήδη καταχωρημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr στο θέμα Οδηγίες προστασίας/Βιομηχανικά Ατυχήματα).

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» την 16/6/2023.

 

 

 

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου