Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/17-5-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/17-5-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/17-5-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/17-5-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Χρηματοδότηση για τη δράση ‘’Οργάνωση B2B εκδήλωσης’’ στο πλαίσιο του πρώτου ολιστικού φόρουμ αγροδιατροφικών προϊόντων της Π.Ε. Κοζάνης

713/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΣΤΗΝ 10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ

714/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ συμμετοχής της Π.Ε Φλώρινας ΠΔΜ ως εταίρος του ΔΙΠΑΕ στην υποβολή πρότασης στο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» ΑΞΟΝΑΣ προτεραιότητας 3 ΘΠ3 «Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή». ΘΕ3.1  Βελτίωση της εθνικής απογραφής Αερίων του Θερμοκηπίου για τον τομέα Γεωργίας, Δασοπονίας και Άλλων Χρήσεων Γης (AFOLU) και συμβολή στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/841 (π.χ. έργα για την ανάπτυξη συντελεστών δέσμευσης CO2 για εγχώρια αγροτικά και δασικά είδη, έργα προσδιορισμού του δυναμικού απορρόφησης άνθρακα σε δάση, δασικές εκτάσεις και προϊόντα ξύλου, αναγνώριση τάσεων) και τίτλο έργου  «Εκτίμηση του κύκλου ζωής κτηνοτροφικών προϊόντων εκτατικής προβατοτροφίας»

715/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

716/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΚΔΟΣΗ Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την ψηφιοποίηση του αρχείου των σχεδίων και σχετικών εγγράφων της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων στην λίμνη Πολυφύτου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΔΡΑΣ

717/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

718/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 26Η /2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε

719/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 10η/2022

720/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 207.620,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

721/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας» Συνολικού Προϋπολογισμού: 56.159,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

722/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε. Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 2.730.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

723/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας «ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.»

724/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς»

725/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ»

726/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ», προϋπολογισμού 420.000,00 €

727/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης Τροποποίησης (Τροπ. 1) του Προγράμματος που
χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022

728/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

729/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου σύμβασης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1386/τ. Β΄/14-4-2020)

730/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών  υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

731/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Ι (ενσωματωμένα πρακτικά Ι και ΙΙ) διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)»

732/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, για το Τμήμα Ι Κοζάνη

733/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της Διακήρυξης 2/2022 και των τευχών της, ως προς τους χρόνους διενέργειας του διαγωνισμού,  για το Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ» Α/Α 1 της Πράξης 507136, Προϋπολογισμού με ΦΠΑ: 480.000,00 €

734/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

735/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ανάκληση απόφασης 1987/21 Οικονομικής Επιτροπής

736/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) στο Συμβούλιο της Επικρατείας»

737/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)

738/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού  Π.Ε. Καστοριάς

739/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για την «Αντικατάσταση φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Κ2 Ασβεστόπετρας

740/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1280/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και εκ νέου ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων με τοπικά προϊόντα για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

741/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

742/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την κάλυψη εξόδων σε υπηρεσίες τροφοδοσίας – catering στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Υγείας που θα πραγματοποιηθούν στην Αιανή Κοζάνης

743/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων καθαριότητας και προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος

744/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή της Κανέλα Φωτεινής που εφημέρευσε στο Γ.Ν.Καστοριάς

745/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
34
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.890,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την επισκευή ειδικού εκτύπωση αρμοδιότητας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

746/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών

747/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

748/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου

749/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα κοινωνικής πρόνοιας, τουρισμού και αθλητισμού στην Π.Ε. Κοζάνης (2022 -2023)»

750/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 18/5/2022

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ