Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/03-05-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/03-05-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/03-05-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των Πινάκων δρομολογίων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2023-2024

614/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

615/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

616/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 477/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

617/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

618/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Κ2,Κ3, ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 306.000,00 € (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α.)

619/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΜΗΜΑ B’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΈΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»,  ΣΑΕΠ 541 (ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ54100001 ΕΔΡΑ)

620/13 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘’ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ’’, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  198.400,00 ΕΥΡΏ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ  ΣΤΟ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ’’

621/13 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 11η/2023

622/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 23Η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

623/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Εργαστήρι θεραπευτικής υφαντικής για ΑμεΑ στην Πτολεμαΐδα»

624/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

625/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης έργου Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας πόρου

626/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

627/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2019-2020», της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (έδρα)

628/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.», Προϋπολογισμού:181.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

629/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης  του υποέργου 2: «Μελέτες για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», της πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ &ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με Mis 5114176, Προϋπολογισμού: 215.194,05 € (με Φ.Π.Α.)

630/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης  του υποέργου 1: «Yπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Iερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», της πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Mis 5114176, Προϋπολογισμού: 143.381,45 € (με Φ.Π.Α.)

631/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης  του υποέργου 2 : «Μελέτες για τη δημιουργία ενιαίου δίκτυο σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας», της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με Mis 5104542, Προϋπολογισμού: 105.110,46 €

632/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί άσκησης ή μη Ανακοπής

633/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί άσκησης ή μη Εφέσεως

634/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του  Πρακτικού ΙΙ (Έλεγχος δικαιολογητικών μειοδότη) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκομένων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Έδρας 

635/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του  Πρακτικού I (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Computing Power Goes Green – Go Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «(INTERREG V-B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020, των πακέτων εργασίας (Work Packages) 3,4 και 5, τμήματα 1,2 και 3

636/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2023-2024 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας 

637/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 4 αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στο πλαίσιο του αριθ. 1/2023 με αριθ. πρωτ. 50819/28-03-2023 (αριθ. συστήματος 185228) Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 

638/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Υπηρεσιών «Κοπής Κλαδιών – Αποψίλωσης Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών» για διάστημα 24 μηνών, και των όρων της Διακήρυξης

639/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού  αξιολόγησης προσφορών για το μητρώο μηχανημάτων έργου

640/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την εκσκαφή και απομάκρυνση φερτών υλικών στη συμβολή του ρέματος «Σιούτσα» με το ρέμα «Μούτου» στον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών, ποσού 2.976,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

641/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (3.360,00) ευρώ συν ΦΠΑ, για εργασίες καθαρισμού ενός ρέματος εντός του οικισμού της Τ.Κ. Άρδασσας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων, αποτρέποντας υλικές ζημιές και την έκθεση πολιτών σε κίνδυνο

642/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

643/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην διοργάνωση πανελλήνιας συνάντησης χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων στην πόλη, 11-13/5/2023

644/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαΐδας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της 24ης δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων Πτολεμαΐδας, την Κυριακή 14 Μαΐου 2023

645/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της χορωδιακής  συνάντησης, την Κυριακή 14 Μαΐου 2023

646/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού & Επιμορφωτικού Συλλόγου Κρητών Πτολεμαΐδας και Φίλων Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της 82ης Επετείου της μάχης της Κρήτης την Κυριακή 28 Μαΐου 2023

647/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Ο ΜΥΡΙΧΟΣ» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τις «Μέρες Γιορτών Βόιου Πέλεκον», από την 1η ως την 11η Ιουνίου 2023

648/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Εκπαίδευση για τις υποκλινικές μαστίτιδες», στις 10/5/2023

649/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι 31/12/2023

650/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση της συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και της ΠΔΜ Έδρας για ένα έτος (1) και ΕΓΚΡΙΣΗ της συνημμένης μελέτης υπηρεσιών 

651/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την «Προμήθεια των απαραίτητων ειδών και της γραφικής ύλης ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023» 

652/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την «ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ»

653/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»

654/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας 

655/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Eγκριση δαπάνης πληρωμής εκπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών Εργοδότη, ποσού 683,16 € και έγκριση είσπραξης εκπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών Εργαζόμενου, 683,16 €  

656/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

657/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

658/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

659/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

660/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

661/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

662/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες της αίθουσας συνεδριάσεων του 2ου ορόφου της Π.Ε. Κοζάνης και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

663/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της υπογραφής της σύμβασης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης», με την εταιρεία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. THALIS E.S. A.S., όπως αυτή προέκυψε έπειτα από τις μεταβολές της εταιρείας «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

664/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

665/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 03/05/2023   

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ