Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/24-6-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/24-6-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης  

169/21

 

 

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης Συνεδρίασης

2.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τη σχολική περίοδο 2021-2022 και 2022-2023, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/18 ΦΕΚ 4217Β.

170/21 Το Π.Σ εγκρίνει ομόφωνα την αναγκαιότητα διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τη σχολική περίοδο 2021-2022 και 2022-2023, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/18 ΦΕΚ 4217Β.
3.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ε.Ο.Δ.Υ. 

171/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
4.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων (Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) προς κάλυψη των αναγκών τους (Π.Ε. Καστοριάς).

172/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων (Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) προς κάλυψη των αναγκών τους (Π.Ε. Καστοριάς).
5.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων (Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) προς κάλυψη των αναγκών τους(Π.Ε. Φλώρινας).

173/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων (Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) προς κάλυψη των αναγκών τους (Π.Ε. Φλώρινας).
6.     
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση δωρεάς παραδοτέων του έργου «Εργασίες για τον καθορισμό των λειτουργικών, τεχνικών και κοστολογικών χαρακτηριστικών του έργου “Αστεροσκοπείο Όρλιακα”, την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καθώς και την ετοιμασία της δημοπράτησης του με τη μέθοδο μελέτη – κατασκευή».

174/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση δωρεάς παραδοτέων του έργου «Εργασίες για τον καθορισμό των λειτουργικών, τεχνικών και κοστολογικών χαρακτηριστικών του έργου “Αστεροσκοπείο Όρλιακα”, την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καθώς και την ετοιμασία της δημοπράτησης του με τη μέθοδο μελέτη – κατασκευή».
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Αστικές Εταιρείες και Επιχειρήσεις της Π.Ε. Γρεβενών.

175/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

  1. Για την Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την νόμιμη ύπαρξή της.
  2. Για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» τη λύση της.
  3. Για το Νομαρχιακό ΚΕΚ (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) την εκκαθάριση της εταιρείας που θα ολοκληρωθεί με την εξόφληση των υπολοίπων δαπανών
  4. Για το Κέντρο Πρόληψης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) τη συνέχιση της λειτουργίας του
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2021-2022.

176/21 Το Π.Σ. αποφάσισε  κατά πλειοψηφία την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2021-2022.
9.    
Ημερήσιας Διάταξης

12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η/2021).

177/21 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία τη 12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η/2021).
10.   
Ημερήσιας Διάταξης

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ».

178/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ».
11.   
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Υποδομές για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς». Προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

179/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου: «Υποδομές για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς». Προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
12.  
Ημερήσιας Διάταξης

Κατάταξη του νέου δρόμου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ».

180/21 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία την κατάταξη του νέου δρόμου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ».
13.   
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι». Προϋπολογισμού 420.000,00 €, με ΦΠΑ.

181/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι». Προϋπολογισμού 420.000,00 €, με ΦΠΑ.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η/2021).

182/21 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία τη 13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η/2021).
15.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος με αφορμή την υπολειτουργία υποβάθμιση του τοπικού καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Βελβεντό.

183/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος με αφορμή την υπολειτουργία υποβάθμιση του τοπικού καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Βελβεντό.
16.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τα  γεγονότα στο Νυμφαίο την Τετάρτη 23/6/21.

184/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τα  γεγονότα  στο Νυμφαίο την Τετάρτη 23/6/21.

 

Κοζάνη 25/6/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό