Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/18-6-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/18-6-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/18-6-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Ωραρίου Λειτουργίας Εμπορικών Καταστημάτων Κοζάνης

144/18 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων της Κοζάνης
2. Ημερήσιας Διάταξης

Η Πορεία Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και Πρόταση Αναθεώρησης του Προγράμματος

145/18 Έγινε ενημέρωση από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για  την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της

 

Κοζάνη 20/6/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος