Διοικητήριο ΠΕ Γρεβενών

Νέος συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου INTERREG IPA II

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Νέος συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου INTERREG IPA II

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών: «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου για την υλοποίηση σεμιναρίων/επιδείξεων, κινητοποίηση δημιουργίας επιχειρηματικών ομάδων (clusters), ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης (roadmap)» στο πλαίσιο του έργου INTERREG IPA II Cross-border Cooparation Programme ‘’Greece – Albania 2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2. με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» και ακρωνύμιο COMPLETE (κωδ. Έργου Α2-2.2-8)»

1. CPV : 7995100-5 , 79400000-8, 72500000-0

2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 58.870,97 € (με Φ.Π.Α 73.000,00 €).

3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 58.870,97 € πλέον ΦΠΑ 24%

4. Διάρκεια σύμβασης : από την υπογραφή έως και 31-08-2020 .

5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.177,42 €.

6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Πρόγραμμα Interreg Europe/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

7. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής.

8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: 31/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

9. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 31/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

11. Πληροφορίες: Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203.

12. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ: 13/03/2020 13/03/2020

13. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. https://grevena.pdm.gov.gr/.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Κασαπίδης Γεώργιος

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

  1. Νέος συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου INTERREG IPA II Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Νέος συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου INTERREG IPA II Αναλυτική Διακήρυξη
  3. Νέος συνοπτικός διαγω νισμός παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου INTERREG IPA II (ΤΕΥΔ)