12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-3-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-3-2020)

12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-3-2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 2. Άμπα Βασίλειο
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 18/03/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση Επαρχιακής οδού στο τμήμα Βαθυλάκκου – Καισαρειάς» και κατακύρωση της σύμβασης.
 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του έργου:

  «Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο Επαρχιακών Οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Βλάστης», προϋπολογισμού: 204.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

 4. Έγκριση  παράτασης ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση Υφιστάμενου Τεχνικού στο 6ο χλμ. του επαρχιακού Δρόμου Κοζάνης – Αιανής»
 6. Έγκριση του 2ου  Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού κόμβων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2019»
 7. Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του  3ου Πρακτικού του έργου «Μελέτη αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου Π.Ε. Φλώρινας»
 8. Έγκριση του πρακτικού ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανάθεσης αδιάθετου τμήματος του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας
 9. Έγκριση πρακτικού III Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία   «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γρεβενίτη στην Τ.Κ. Κυρακαλής» προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 10. Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τα Νέα Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για το Σχολικό έτος  2019-2020 της ΠΕ Γρεβενών
 11. Έγκριση της διαπραγμάτευσης δρομολογίου μεταφοράς ενός (1) νηπίου από την κατοικία του στην πόλη του Αμυνταίου στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20
 12. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου:

  «ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙ – ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ»,  του έργου:  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ»

 13. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 14. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση δαπάνης που αφορά μισθοδοσία υπαλλήλου
 16. Έγκριση διάθεσης δαπάνης Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Π.Ε Κοζάνης για ένα έτος»
 18. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπανών έτους 2020  Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 22. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου  Προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR)
 23. Έγκριση του 3ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός ανάδοχος) του έργου: “Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019 “
 24.  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»
 25. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Δ τρίμηνο 2019

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.