Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών επαναληπτικού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης ΠΕ Καστοριάς

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών επαναληπτικού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης ΠΕ Καστοριάς

Από το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται η ανακοίνωση για την:

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών επαναληπτικού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ΠΔΜ για δύο έτη 2019 -2020

Σχετ. Η Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ 6ΡΡ67ΛΨ-0ΗΥ)

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 70877,1 (ΑΔΑΜ 19PROC004667612) μετατίθεται για την Δευτέρα 15/04/2019 και η αποσφράγιση για την 19/04/2019 κατόπιν Ορθής Επανάληψης της αρίθμ (02/2019) Διακήρυξης

 

 

 

 

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών επαναληπτικού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης ΠΕ Καστοριάς

Από το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται η ανακοίνωση για την:

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών επαναληπτικού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για δύο έτη 2019 -2020

Σχετ. Η Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ 6ΡΡ67ΛΨ-0ΗΥ)

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 70877,1 (ΑΔΑΜ 19PROC004667612) μετατίθεται για την Δευτέρα 15/04/2019 και η αποσφράγιση για την 19/04/2019 κατόπιν Ορθής Επανάληψης της αρίθμ (02/2019) Διακήρυξης

 

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών επαναληπτικού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης ΠΕ Καστοριάς

Από το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται η ανακοίνωση για την:

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών επαναληπτικού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για δύο έτη 2019 -2020

Σχετ. Η Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ 6ΡΡ67ΛΨ-0ΗΥ)

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ του

Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 70877,1 (ΑΔΑΜ 19PROC004667612) μετατίθεται για την

Δευτέρα 15/04/2019 και η αποσφράγιση για την 19/04/2019 κατόπιν Ορθής Επανάληψης

της αρίθμ (02/2019) Διακήρυξης