Υλοποίηση ταξιδίων εξοικείωσης δημοσιογράφων και επαγγελματιών τουρισμού για την ανάδειξη και τουριστική προβολή της ΠΔΜ

Υλοποίηση ταξιδίων εξοικείωσης δημοσιογράφων και επαγγελματιών τουρισμού για την ανάδειξη και τουριστική προβολή της ΠΔΜ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Υλοποίηση ταξιδίων εξοικείωσης δημοσιογράφων και επαγγελματιών τουρισμού για την ανάδειξη και τουριστική προβολή της ΠΔΜ»

Αρ. Διακ. 22/2023

ΕΣΗΔΗΣ 232126

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού:

«Υλοποίηση ταξιδίων εξοικείωσης δημοσιογράφων και επαγγελματιών τουρισμού για την ανάδειξη και τουριστική προβολή της ΠΔΜ»

Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 63.500,00€ (συμπ ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16.

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: ΑΜΕΣΑ
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/10/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 06/10/2023

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της σχετικής πίστωσης.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 10 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Αναλυτικότερες πληροφορίες στην αριθμ. 22/2023 Διακήρυξη.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα

  1. Η Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Υλοποίηση ταξιδίων εξοικείωσης δημοσιογράφων και επαγγελματιών τουρισμού για την ανάδειξη και τουριστική προβολή της ΠΔΜ (pdf)
  2. Η Περίληψη της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΣΣΞ7ΛΨ-ΓΚΗ)

diakhriksi-taksidia-eksikoiwsis